Inovácie
pre lepší svet

O nás

Spoločnosť Pewas je výskumno-obchodnou spoločnosťou zameranou na inovatívne aplikácie superabsorpčných polymérov  v poľnohospodárstve, bezpečnostnom sektore a doprave. Medzi nami vyvinuté výrobky a prototypy patria protipovodňové vrecia naplnené superabsorbentmi, hasiaci agent na báze hydrogélu, 3Dsorbent ropného znečistenia, bioodburateľné oleje a poľnohospodárske produkty radu Aquaholder.

Naša vízia

Neustále hľadáme inovatívne riešenia v chémii šetrné k životnému prostrediu, efektívne a využiteľné v rôznych odvetviach. Pozeráme na veci inak a nerobíme kompromisy medzi efektivitou a ekológiou. Sme presvedčení, že sú možné obe cesty zároveň.

Naša misia

Našou misiou je ponúkať atraktívne a cielené riešenia prostredníctvom alternatívneho použitia superabsorpčných polymérov.

Naše hodnoty

INOVÁCIA

EKOLÓGIA

ÚČINNOSŤ

História

Založenie spoločnosti Pewas sa datuje do roku 1992. Spoločnosť od svojho založenia ponúkala výrobky v oblasti starostlivosti o obuv a kožené výrobky, bioodbúrateľných mazív a krbovej chémie. Výrobky Pewas sa od začiatku vyznačovali vysokou kvalitou a svojou šetrnosťou k životnému prostrediu. Tento odkaz zakladateľov sa prelína až do súčasnosti.

Od roku 2004 spoločnosť rozšírila svoje aktivity aj na výskum v oblasti superabsorpčných polymérov a ich alternatívne využitie v poľnohospodárstve a priemysle. Výsledkom tejto aktivity boli viaceré produkty s potenciálom pre reálne využitie. Najperspektívnejšou oblasťou nášho výskumu sú aplikácie pre poľnohospodárstvo v rámci projektu Aqauholder. Cieľom nasadenia superabsorpčných polymérov v poľnohospodárstve je jeho adaptácia na klimatické zmeny a znižovanie strát na poľnohospodárskej produkcii v dôsledku sucha. 

Výskum a vývoj

Pewas je výskumnou organizáciou zameranou na skúmanie alternatívneho použitia superbasorpčných polymérov v rôznych odvetviach. Disponujeme analytickými aj výrobnými laboratórnymi priestormi a teamom laboratórnych pracovníkov. Špecializujeme sa na ekologické chemické inovácie, poradenstvo, výskum a vývoj nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy.

Vyvinuli sme inovatívny spôsob použitia superabsorbentov a polymérov v poľnohospodárstve, pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrof spôsobených povodňami a požiarmi. Naše portfólio dopĺňajú biologicky rozložiteľné oleje a mazivá určené na údržbu železničnej infraštruktúry. Projektom, ktorý by mohol byť budúcnosti pre spoločnosť najväčším prínosom, je projekt Aquaholder, ktorý je zameraný na využitie superabsorbentov v poľnohospodárstve za účelom zvyšovania odolnosti poľnohospodárskej produktivity voči suchu a nedostatku vody.

Oblasti nášho pôsobenia

Agro

Produktový rad Aquaholder je zameraný na podporu rastlín v suchých podmienkach prostredníctvom zadržania a následného postupného uvoľňovania vody do koreňového systému.

Povodne

Protipovodňové vrecia Flood naplnené absorbentom sa vyznačujú okamžitou pripravenosťou na použitie, čo z nich robí efektívny nástroj ochrany majetku v prípade náhlych záplav.

Požiare

Maximalizácia využitia vody v čase požiaru v podobe hydrogélu Fire umožňuje efektívne zvládnutie požiarov s menšími škodami na majetku a životnom prostredí. 

Environmentálne havárie

Sorb je selektívny absorbent určený na odstraňovanie kvapalných organických látok a ropných produktov z pevných povrchov a vodných plôch.

Železničná infraštruktúra

Pewas vyvinul unikátny spôsob mazania železničných komponentov spĺňajúci vysoké ekonomické a zároveň ekologické nároky kladené v odvetví železničnej infraštruktúry.

Hygiena

Pewas Hygiene je určený pre zdravotnícky a veterinárny sektor za účelom odstraňovania neželaného znečistenia telesnými tekutinami, ich jednoduchou likvidáciou a zároveň dezinfekciou miesta znečistenia.

Úspechy / Ocenenia / Projekty

Operačný program

Výskum a inovácie

Slovak Aid

Afghanistan

Gruzínsko 

Horizon 2020 SME Instrument

GRANT AWARD No. 807831

EIC accelerator

Interreg

Slovensko-Český projekt

Inovatívny čin roka 2018

2 miesto

kategória „Výrobková inovácia“, MHSR

Seal of excellence

6x Ocenenie Seal of Excellence 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

MANAŽMENT

Ivo Krpelan

CEO

+20 rokov skúseností vo vrcholových manažérskych CEO/CFO pozíciach v medzinárodných spoločnostiach. Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Marian Valentin

Vedúci výskumu a vývoja

+18 rokov skúseností vo fotochémii, e-coatingu, získal PhD. v makromolekulovej chémii. Pracoval na Ústave polymérov SAV, vo firme BASF a v spoločnosti Volkswagen.

Peter Fatul 

Projektový manažér

+17 rokov skúseností v medzinárodnom obchode a riadení projektov v druhej najväčšej chemickej spoločnosti v SR. Absolvent vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Viktor Gelinger

Vedúci laboratórií

+6 ročné skúsenosti s realizovaním výskumných projektov v oblasti superabsorbčných polymérov. Absolvent Slovenskej technickej univerzity.

Naši partneri

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrov

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

SPU v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách. Súčasťou pôsobenia je formovanie a budovanie tvorivého vedeckého bádania. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a príbuzných odvetví, rozvoja vidieka a regionálneho rozvoja na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo.

Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed a testovanie vzájomnej interakcie produktu Aquaholder Agro v pôde.

AZC, a.s.

SEKTOR: Financie- strategické poradenstvo
PRODUKT: Aquaholder Seed


Spolupráca: Testovanie účinnosti osív s naaplikovaným prípravkom Aquaholder Seed.

Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a záchranári

SEKTOR: ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY
PRODUKT: Flood, Fire

Testovanie protipovodňových vriec, hasiaceho gélu

Slovak Aid

SEKTOR: POSKYTOVATEĽ GRANTU
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Agentúra prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Jedným z programov je aj poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

Projekty:
- SAMRS/2016/PPP/1/2 - Skúmanie využitia Aquaholder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody.
- SAMRS/2017/PPP/1/8 - Skúmanie využitia Aquaholder pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody.
- SAMRS/2018/VP/1/9 - Použitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovatívneho nástroja na zníženie spotreby pitnej vody a kontaminácie podzemných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami.

Medzinárodná investičná banka (MIB)

SEKTOR: POSKYTOVATEĽ GRANTU
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Medzinárodná investičná banka (MIB) je multilaterálna inštitúcia pre rozvoj, ktorá podporuje sociálny a hospodársky rozvoj, prosperitu a hospodársku spoluprácu medzi jej členskými štátmi. Hlavné smery pre svoju činnosť sú podpora malých a stredných podnikov a ich účasť na financovaní sociálne významných infraštruktúrnych projektov.

Projekt: Overenie produktov Aquaholder a ich vhodnosť pre poľnohospodársku výrobu vo Vietname.

Falck Fire Services a.s.

SEKTOR: ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY
PRODUKT: Fire

Testovanie hasiaceho gélu

Vietnamská akadémia vedy a techniky, Inštitút geografie

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Je vládna agentúra, predtým známa ako Vietnamská akadémia vied, založená v roku 1975. Spoločnosť VAST sa zaviazala na: / vykonávanie základného výskumu v oblasti prírodných vied a technologického rozvoja; / poskytovanie objektívnych dôvodov pre riadenie vedy a techniky, formovanie politík, stratégií a plánov sociálno-ekonomického rozvoja; / vzdelávanie kvalitných ľudských zdrojov pre vedu a techniku.

Spolupráca: Poskytovanie technickej pomoci PeWaS s.r.o. v súvislosti s overovaním výrobkov Aquaholder (Seed and Agro) a ich vhodnosti pre poľnohospodársku výrobu vo Vietname.

Vedecko-výskumné poľnohospodárske centrum

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Gruzínske Vedecko-výskumné poľnohospodárske centrum bolo založené s cieľom obnoviť vedecko-výskumné aktivity v gruzínskom poľnohospodárskom sektore a podporiť jeho ďalší rozvoj. Je to najväčšia štátna výskumná inštitúcia  v krajine, ktorá riadi viacero projektov vo vlastných laboratórnych priestoroch a na vlastných experimentálnych poliach. Od roku 2015 realizuje pokusy zamerané na overenie účinnosti rôznych typov hnojív a pôdnych kondicionérov na poľných plodinách.

Spolupráca: Testovanie produktov Aquaholder na zníženie spotreby pitnej vody a na zníženie kontaminácie podzemných vôd spôsobenej pesticídmi a hnojivami.

Heratská univerzita, Fakulta poľnohospodárstva

SEKTOR: POĽNOHOSPODÁRSTVO
PRODUKT: Aquaholder Seed a Aquaholder Agro

Heratská Univerzita má 16 fakúlt a 71 oddelení, ktoré zamestnávajú tisíce špecialistov v rôznych oblastiach. Títo špecialisti zohrávajú významné úlohy vo výskume a vývoji krajiny. Univerzita má dobré vzťahy s viac ako 30 výskumnými inštitúciami a univerzitami z celého sveta, v ktorých získavajú svoje akademické tituly ich nádejní vedci.

Spolupráca: Testovanie účinnosti Aquaholderu v podmienkach Afganistanu.

SLOVAK INVESTMENT HOLDING


SEKTOR: STRATEGICKÉ PARTNERSTVO

LUKA & BRAMER GROUP a.s.

SEKTOR: STRATEGICKÉ PORADENSTVO